Hur kan kommunen arbeta med normkritik?

11037466_594324650703464_955649160736373654_n

Idag var vi några politiker på studiebesök för att få reda på hur det arbetas med normkritik i Göteborgs stad. Det gäller både normkritisk pedagogik i skolan och normkritisk kompetensutveckling för kommunens anställda i andra verksamheter. Det är bland annat enheten Social utveckling inom Social resursförvaltning som ansvarar för det.

På bilden ses från vänster Åsa Nilsen (ersättare i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning), jag, Sanna Ghotbi (ledamot kommunfullmäktige) och bredvid oss tjänstepersonerna Hanna Rahm och Eva Lindstrand, båda utvecklingsledare sexuell hälsa/hiv-prevention. 

Det var ett mycket givande möte som gav idéer för vad vi kan arbeta för att få med i budgeten som vi jobbar med nu. Bland annat saknas tydliga uppdrag och därmed resurser att utbilda kommunens anställda i olika verksamheter, t.ex. socialtjänsten. Inte heller Centrum för skolutveckling har något uppdrag att samordna arbetet med utvecklingen av normkritisk pedagogik. Detta trots att det gjorts flera satsningar på att utbilda så kallade genuspedagoger (som i själva verket har normkritisk kompetens numera) och hbt-kompetent personal. Men det saknas samordning och strategi för hur kompetensen ska spridas i hela staden. Uppföljningar visar att det ser väldigt olika ut mellan olika stadsdelar och förvaltningar idag, oftast handlar det om enskilda eldsjälar som driver frågan på sin arbetsplats eller om tillfälliga projekt.

Samtidigt berättade Hanna och Eva att efterfrågan på kompetensutveckling är väldigt stor, vilket är glädjande då det visar att många av stadens anställda faktiskt är intresserade av frågorna och vill utveckla sin kompetens. På grund av avsaknaden av ett specifikt uppdrag att jobba med det har social utveckling dock inga möjligheter eller resurser att tillmötesgå efterfrågan. Förhoppningsvis kan FiGbg ändra på det!

Annonser

Studiebesök på Stadsbyggnadskontoret

Jag rapporterar på Politikerbloggen om mitt studiebesök på Stadsbyggnadskontoret där jag informerades om deras arbete med enkelt avhjälpta hinder, en av Fi Göteborgs fokusfrågor inom tillgänglighet. Läs vidare där!

IMG_1255
Syntolkning: Bild från en power point-presentation föreställande en entré med två trappsteg till en affär i Haga. Rubrik: Enkelt avhjälpt hinder? – Haga.

Feminister mot rasister på kommunfullmäktige

Hej, här kommer en lite sen rapport från vårt förra kommunfullmäktigemöte (27/11). I slutet också en liten framåtblick på vad vi kan förvänta oss på det kommande mötet nu i veckan (11/11).

Redan på det första KF-mötet märkte vi av det som ryktet hade sagt, att de nya ledamöterna för Sd lovat att ta mer plats under den kommande mandatperioden. Men det var först på det andra mötet som deras rasistiska ideologi blev tydlig och tyvärr präglade detta en stor del av mötet. Det är ingen lätt balansgång mellan att å ena sidan låta det de säger passera för att undvika att ge dem uppmärksamhet och å andra sidan att besvara deras rasistiska uttalanden med korrekta fakta och försvar av mänskliga rättigheter.

I början av mötet behandlades bordlagda ärenden från förra mötet, bland annat ett förslag på nytt program för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter i staden. Sanna Ghotbi från oss hade förberett ett uttalande om behovet av att inkludera alla invånare i staden och inte bara dem som är medborgare (läs mer här). En av Sd:s ledamöter reagerade negativt på detta och det hade vi förväntat oss.

Däremot var det flera andra ledamöter som tog upp oväntade aspekter av programmet, som att det är odemokratiskt och en indirekt kränkning av de mänskliga rättigheterna för göteborgarna med trängselskatten! Samma ledamot tog på förra mötet upp samma fråga gällande CEMR-deklarationen för jämställdhet. Det verkar alltså som om det största jämställdhets- och MR-problemet de ser är trängselskatten.

Sedan kom ett inlägg där en ledamot jämförde olika personers livsförhållanden, varav en med utländsk bakgrund, vilket jag kommenterade med att det i arbetsordningen för KF står att vi inte ska diskutera individärenden utan ärenden som är av principiell och övergripande relevans för hela staden. Stina Svensson från oss fortsatte kommentera:

Jag tycker också att det är rent rasistiska uttalanden som har gjorts här i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna generaliserar och homogeniserar och ställer grupper mot varandra. Vi är här för att diskutera mänskliga rättigheter (…). Vi rödgrönrosa bifaller strategin för mänskliga rättigheter. Det är tydligt, mer än någonsin, att det behövs!

Därefter följde några andra ärenden innan vi till slut kom in på det som mötet till stor del skulle handla om, nämligen Göteborgs stads budget för 2015, som vi arbetat fram tillsammans med de rödgröna (och som vi skrivit om tidigare här och här). Alla gruppledarna inledde med att lyfta sina partiers perspektiv på budgeten och för vår del lyfte Stina vår feministiska och antirasistiska grundsyn och våra förslag med fokus på att bryta diskriminering av olika slag. Detta passade en av Sd:s ledamöter också på att bemöta utifrån att de anser att alla oavsett politisk tillhörighet ska inkluderas och fråga vad det är för antidemokratiska idéer vi menar att vi vill stoppa. De tog även upp andra frågor såsom papperslösas rättigheter igen, samt trängselskatten. Men det som Stina till slut reagerade mest på var flera av deras ledamöters uttalanden emot den fria och samhällskritiska kulturen:

Ni pratar om kulturen. Ni har en kultur där ni enligt er budget är väldigt stolta över nationalismen och kulturen ska vara en, inte den här mångfaldskulturen som vi trycker så hårt och tydligt på i den rödgrönrosa budgeten. Det skriker nationalism! Ni har tydligen ofta talat om ett språk, en religion, en typ av familj och en gammal, stereotyp kultur där inget nytt får förekomma. Det stänger ett samhälle, det kväver ett samhälle.

Kulturen är en bärande del i en demokrati. Kulturen är en del i att vi alla människor ska växa som fullödiga individer i ett samhälle. Kulturen är det vi lever för. Kulturen är också det som skapar en samhällskritik, som skapar nya möjligheter att kunna leva och forma samhället tillsammans, alla människor som vistas i Göteborg.

Därför är den rödgrönrosa budgeten så oerhört viktig för just de här frågorna.

Både denna och den förra debatten präglades av att i stort sett alla andra partier argumenterade emot Sd:s uttalanden, vilket ändå kändes bra och tryggt – vi är fler än dem!

Till slut var också den två timmar långa budgetdebatten över och vår rödgrönrosa budget röstades igenom. Alliansen röstade på sin egen, Vägvalet hade också en egen men la ner sina röstar och Sd hade en egen men röstade för Alliansens. Som tur var räckte därmed våra röster för att få igenom vår budget! Men att Sd röstade för Alliansens budget var en fingervisning om hur de skulle göra i riksdagen, som tur var gick det inte så illa för oss här i staden.

(För den som vill läsa exakt vad Sd:s ledamöter sa i de olika ärendena (och alla andra personer också för den delen) går det att hitta här, jag vill inte reproducera deras citat på vår hemsida)

Ett annat lågvattenmärke på mötet var ärendet då vi skulle välja nya ledamöter till Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och till Räddningstjänsten Storgöteborg. Fi fick en ordinarie och en ersättarplats i GR av egen kraft genom våra tre mandat, därtill fick vi en ersättarplats av Mp. Till Räddningstjänsten fick vi inga platser av egen kraft och hade i förhandlingarna inte heller försökt få på några. Genom samverkan med andra partier är det alltså möjligt att få fler platser än skulle varit möjligt av egen kraft, eftersom det finns ett särskilt uträkningssystem som missgynnar små partier.

Sd var inte föreslagna några platser heller men ville genom att istället för det särskilda uträkningssystemet att valet skulle genomföras med proportionell fördelning, dvs. där partierna får en chans av egen kraft istället för genom samverkan, försöka få platser. Detta skulle dock kräva att de får tillräckligt många röster på sitt förslag, vilket de inte skulle få då alla andra partier gjort upp i förväg genom sina samverkanskonstellationer (förra mandatperioden fick t.ex. Vägvalet platser i ett antal facknämnder av Moderaterna).

Konsekvensen av att de begärde proportionella val, vilket en har rätt till enligt Kommunallagen, var att alla 81 ledamöter en och en fick gå fram och rösta, efter långa förberedelser kring det praktiska med röstlappar osv. De två valen tog vardera ca 50 minuter istället för kanske 5-10 som det hade gjort annars så än en gång fick vi bordlägga ett antal ärenden till nästa möte.

Det var också val av medborgarvittnen och nämndemän, där vi fick flera Fi-representanter (se här). Dessa uppdrag är inte politiska men partierna föreslår personer, ett system som diskuterats en del på nyheterna på sistone pga. det ökande antal sverigedemokratiska nämndemän som nu också får plats i migrationsdomstolen.

Nu har Sd sagt att de kommer att begära proportionella val även till kommande möte där vi ska välja ledamöter till ALLA facknämnder, stadsdelsnämnder, stiftelser och så vidare. Detta handlar om JÄTTEMÅNGA personer. Mötet kommer börja redan kl. 13 men frågan är om vi kommer hinna sluta till kl 22 som är brukligt, om vi kommer hinna med några andra ärenden överhuvudtaget, eller om det blir nattligt möte på grund av att vi helt enkelt måste få valt ledamöter till nämnderna.

Genom samverkan har vi fått ersättarplatser i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Idrotts- och föreningsnämnden, SDN Örgryte Härlanda och SDN Centrum, förutom GR som jag nämnde tidigare. På egen kraft har vi fått plats i Stadsrevisionen, Valnämnden och Valberedningen (togs på förra mötet, Stina blev vald). När valet är avklarat kommer mer information om vilka som kommer sitta i de olika nämnderna och vad de har för tankar om sitt kommande arbete – så håll utkik efter det senare i veckan!

Vad är rosa i en rödgrönrosa budget?

IMG_0946

Syntolkning: Bild från innan presskonferensen började. Vid bordet i förgrunden sitter (från vänster) Ulf Kamne (Mp), Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (Fi), Annelie Hulthén (S). I bakgrunden en power point-presentation med vit bakgrund och ljusgrå text ”För hela Göteborg” och de fyra partiloggorna. Till höger S pressekreterare Carin Malmberg. 

Fi Göteborgs första presskonferens!

Idag var det presskonferens för vår rödgrönrosa budget för Göteborg. (S-)Budgeten togs egentligen redan på kommunfullmäktige i juni, men det är vanligt att den revideras på hösten, särskilt efter val. Så när vi nu kom in så var det en färdig budget vi fick förhålla oss till. Men det är ju trots allt mycket som vi ställer oss bakom och därför har vi också valt att ingå samverkan med de rödgröna; vi bedömde att vi skulle kunna få gehör för de frågor vi vill prioritera och får genom samarbetet också insyn i nämnder och kommunstyrelsens arbete.

Det ska bli intressant att se hur samarbetet kommer se ut med de rödgröna, som ju dels samarbetat sinsemellan tidigare, har lång erfarenhet av göteborgspolitiken och dessutom resurser som vi inte har (t.ex. avlönade politiker genom plats(er) i kommunstyrelsen och politiska sekreterare). Därför ingår vi samarbete på ett år till att börja med.

Vad är det då som är rosa i den rödgrönrosa budgeten? Mycket arbete pågår redan inom de områden som vi vill prioritera men som erfarenheter och tiden utvisat så går arbetet inte alltid framåt i önskad takt. Ibland behövs lite extra påtryckningar för att de olika förvaltningarna och nämnderna i sin tur ska prioritera arbetet. Därför satsar vi extra resurser på:

Enkelt avhjälpta hinder, 3 miljoner kr. Arbetet pågår sedan länge och skulle enligt de nationella funktionshinderpolitiska målen egentligen vara klart 2010. Sedan satte Göteborgs stad upp målet 2012 respektive 2013. Nu vet jag inte ens vad målet är men faktum är att inte ens den initiala kartläggningen av vilka hinder som finns och behöver avhjälpas är färdig. Tillskottet i budgeten syftar till att påskynda arbetet med målet att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade till mandatperiodens slut. Dessutom får Fastighetskontoret ett förtydligat uppdrag. Vi kommer att bevaka detta stenhårt!

Skydd för våldsutsatta, 6 miljoner kr. I Göteborg får de flesta kvinno- och tjejjourer medel från staden, men dessa räcker sällan till mer än bara det omhändertagande arbetet så att säga. Ett önskemål från jourerna är att få resurser till att även kunna arbeta förebyggande genom exempelvis folkbildning och skolbesök. Detta arbete ska tillskottet gå till under nästa år och jourerna får ansöka om medel.

Därutöver ger vi Social resursnämnd uppdraget att genomföra en kartläggning av jourerna ur ett intersektionellt perspektiv så att vi kan få reda på hur det står till med tillgängligheten, hbtq-kompetens och så vidare. Mot den bakgrunden kan vi sedan gå vidare och formulera förslag på hur vi ytterligare kan stärka jourerna.

Stöd till papperslösa, 2 miljoner kr. Även detta kommer gå via Social resursnämnd genom ett utökat föreningsbidrag för att stödja arbetet som redan pågår med gruppen. Vårt långsiktiga mål är att även papperslösa barnfamiljer ska omfattas av ekonomiskt bistånd och där får vi titta närmre på exempelvis Malmö där det redan görs.

Snart börjar arbetet med budgeten 2016 och då är vi med från start och kan jobba ännu hårdare för att Fi-ifiera budgeten och göteborgspolitiken!

Lite rapportering om presskonferensen och budgeten: GP, VästnyttSR