Brandtal om bostadspolitik

IMG_0385.JPG

Bildtext: Jag står och håller tal i mikrofon på gräset framför Hyregästföreningens mobila lägenhet.

 

Under Göteborgs Kulturkalas ordnade Hyresgästföreningen Väst en mötesplats för politiker och medborgare för att diskutera bostadspolitik. Jag höll då nedanstående tal:

Bostadspolitik är en komplex fråga. Det kan handla om något så basalt som tak över huvudet, eller att ha en plats att samla nära och kära vid högtider. Bostaden kan vara en plats för vila efter jobbet men den kan också vara bostad och arbetsplats i ett för dem som arbetar hemifrån. För personer som lever med samhällets service och omsorg är hemmet dessutom också en arbetsplats för personal.

Bostaden kan även vara en fråga om identitet, var en bor och hur en inreder. Eller att en kanske bor i olika hem varannan vecka.

För det mesta är bostaden – vårt hem – något positivt men det kan också vara en plats för rädsla och utsatthet, t.ex. för kvinnor som utsätts för våld av sin partner eller för barn som lever med föräldrar med alkoholism eller annat missbruk.

Bostaden kan också vara något som vi ännu inte har, som en dröm om ett annat liv för en person i hemlöshet eller en dröm om att kunna ta nästa steg i livet för en blivande student.

Bostaden sträcker sig också oftast utanför hemmets väggar, i fråga om hur det ser ut i omgivningen, om det finns lekplatser för barnen utanför eller om det är nära till grönområden, källsortering och kollektivtrafik.

Vår bostad är också en fråga om segregation – om alla som bor omkring en är ungefär som en själv, och om vi bor långt ifrån andra som inte är som oss.

Alla dessa aspekter och många fler måste vi politiker ta hänsyn till när vi diskuterar bostadspolitik. För Feministiskt initiativ handlar bostad om en mänsklig rättighet och det är också inskrivet i vår grundlag. Ändå utgår inte dagens politik ifrån det.

Trots en nollvision om vräkning av barnfamiljer så vräktes förra året 504 barn. I omkring 70 procent av de vräkningar där barn finns med rör det sig om ensamstående föräldrar – i de absolut flesta fall om ensamstående kvinnor. Och vräkningen kostar ofta mer än hyresskulden.

Detta tillåts alltså pågå medan andra får skattesubventioner för att renovera sitt kök. Dessa andra är i de allra flesta fall höginkomsttagare som bor i villa, enligt statistik från SCB. Trots att miljonprogrammen är i smärtsamt behov av upprustning så får andra skattesubventioner för städhjälp i sina nyrenoverade hus och bostadsrätter.

För oss i Fi är detta helt bakvänt. Visserligen finns olika politikområden och sakfrågor, men vi anser att politiken måste bli bättre på att ha ett helhetsperspektiv på samhällsproblemen.

Bostadsmarknaden är en av de mest avreglerade marknaderna och byggbranschen är en av de mest lukrativa – var femte krona är vinst. För mig rimmar detta illa med något som ska vara en mänsklig rättighet. Det går inte att blunda för att avregleringen var ett misslyckande och att marknaden uppenbarligen inte kan sköta sig själv och lösa samhällsproblemen. Politiken måste ta ansvar för att samhällets medborgare får sina rättigheter tillgodosedda på bästa möjliga sätt, och inte lämpa över ansvaret på en oreglerad marknad.

I hela Europa, utom i Sverige, finns icke-kommersiella alternativ på bostadsmarknaden. I alla länder utom Sverige har man begärt undantag från EU:s konkurrensregler för att kunna ha ett sådant alternativ. Företag som utan vinst bygger och hyr ut under marknadspriser kan stödjas och det gör att bostäder som har hyror under marknadsnivån är möjliga även i attraktiva områden. Det är på detta sätt möjligt att få en social blandning även i nybyggda områden.

Ett annat nödvändigt verktyg för att öka rättvisan på bostadsmarknaden är att inrätta en kommunal bostadskö där det är köplatsen som gäller och inte fastighetsägarens vinstintresse.

Ur ett miljö- och klimatperspektiv är det också tydligt vilka det är som bidrar mest till den negativa utvecklingen – ja, inte är det de trångbodda familjerna i höghusen. Ändå är det enligt marknadens principer dem som ska betala dyrt för att bo kvar i upprustade lägenheter, när de som bor i villor har störst ekologiska fotavtryck.

Fi:s miljö- och klimatperspektiv utgår ifrån att den som bidrar mest till utsläppen också ska vara den som är med och betalar för sig – inte dem med lägst socioekonomisk status. Ur ett globalt perspektiv skulle det egentligen inte få byggas något nytt alls i Sverige, så vi måste på allvar ta ansvar för vårt resursslöseri, för om alla i världen skulle bo som vi skulle vi inte kunna bo någonstans särskilt länge till.

Vi vill införa statliga subventioner till miljövänligt nybyggande av billiga hyresrätter i en mångfald av varianter för olika slags familjer och konstellationer. ROT-avdraget ska avskaffas och istället ska miljonprogrammen renoveras så att tillgängligheten och kvaliteten på samhällsservicen i dessa områden höjs.

Normerna kring hur lägenheter ska se ut efter renovering är problematiska. Är det verkligen nödvändigt med parkettgolv i varje rum och tvättmaskin i varje lägenhet? Nej, det är varken alla människors önskemål eller hållbart ur ett miljö- och klimatperspektiv. I fallet med Pennygången är det tydligt att marknaden än en gång försöker driva utvecklingen mot det som ger mest vinst snarare än vad som är bäst för de boende. Renoveringar av hyreslägenheter är nödvändiga. Det som inte är nödvändigt är att kraftigt höja standarden så att 80 % inte kan bo kvar, som i fallet med Pennygången.

När det gäller förtätning vill vi skydda och ta tillvara grönytorna i staden genom att bygga på redan hårdgjord mark samt att grönområden planeras in när bostadsområden byggs. Grönområden är mycket viktiga för hälsa och trivsel samt för artrikedomen.

Vilka lägenheter som byggs är också ett problem. Lägenheter byggs ofta med kärnfamiljen och ”funktionsfullkomlighet” som norm. Feministiskt initiativ vill bryta detta mönster och anpassa bostadsmarknaden till ett samhälle som är under förändring. Idag behövs ett flexiblare boende, som öppnar för olika människors, olika typer av familjers och samhällets föränderliga behov.

Vi måste också bryta trenden av ensamboende som finns i Göteborg. Ensamboendet är en samhällelig norm som är resurskrävande och som kan leda till en påtvingad ensamhet. Nya lösningar kan vara stora delningsbara lägenheter och behovsgenererad lägenhetssammansättning där lägenheter och rum kan länkas samman på olika sätt. Samboende vänner, olika generationer, skilda par med barn och alternativa familjebildningar innehållande en eller flera familjer är exempel på konstellationer som det saknas bra bostäder för idag.

Om vi bygger flexibelt och tillgängligt binder vi inte upp bostadstyperna så att de endast passar för en viss grupp människor, i ett visst läge av livet. Istället ska det byggas hus med lägenheter som passar både som studentbostäder, kollektivboende, äldrebostäder och för storfamiljer, allt efter behov och med hög tillgänglighet.

Tillgängliga bostäder handlar inte bara om att personen med funktionsvariationer som ska bo där ska ha det tillgängligt. Det handlar också om att personen ska kunna besöka sin familj, vänner och kollegor, som i sin tur då måste ha tillgängliga lägenheter. Dessutom kan en funktionsvariation uppstå när som helst i livet för alla av oss, och kommer så också ske när vi blir gamla, och att då kunna bo kvar i sin bostad kan betyda mycket i fråga om trygghet.

För personer med intellektuella funktionsvariationer som bor på särskilda boenden är hyrorna ofta så höga att inkomsten inte räcker till mycket annat och många lever i fattigdom. Detta är en redan marginaliserad grupp i samhället som lever under existensminimum. Vi vill att det införs ett skydd mot nya och höga kommunala avgifter. Personalens kompetens och arbetsmiljöfrågor på dessa boenden och även på särskilda boenden för äldre, blir också viktiga frågor som handlar om att de boende ska kunna bo så hemlikt som möjligt. Nedskärningar inom dessa verksamheter får därför väldigt negativa konsekvenser för de boende.

För dem som inte är trygga i sina hem måste det finnas tillfälliga boenden. Trots att en enig riksdag antagit fyra jämställdhetspolitiska mål för Sverige, där ett av målen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, görs inte tillräckligt för att ta hand om de våldsutsatta kvinnorna. Samhället måste ta sitt ansvar för detta folkhälso- och säkerhetsproblem som har enorma samhällsekonomiska konsekvenser genom att permanenta finansieringen av kvinnojourer och andra resursboenden. Dessa tillfälliga boenden kan vara en fråga om liv eller död.

Hemlöshet är också ett växande problem och trots att det finns lyckade försök med exempelvis Bostad först-projekt så verkan den politiska viljan saknas. Fi vill att Bostad först-projektet i Göteborg ska permanentas för att garantera välfärd även för hemlösa. Även papperslösa och utomeuropeiska medborgare som är hemlösa ska få rätt till insatser.

Den etniska boendesegregationen kan ses i relation till en diskriminerande arbetsmarknad. De flesta fastighetsägare kräver att bostadssökande har fast anställning och regelbunden lön. Eftersom många invandrade personer, särskilt kvinnor, har låga löner, osäkra anställningar eller är arbetslösa utesluts de även från bostadsmarknaden. En diskriminerande arbetsmarknad utvecklar med andra ord bostadsområden organiserade efter etniska principer. Åtgärder mot arbetslöshet bland boende i marginaliserade och stigmatiserade områden måste därför prioriteras.

Att samhället vidtar aktiva åtgärder för att människor ska få en trygg boendesituation må verka kostsamt – men vi måste se det ur ett långsiktigt perspektiv där människor hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en vinst för samhället. Kommunen måste därför gå före och ställa högre krav på att byggandet som planeras görs utifrån bostadspolitiska ambitioner om bostäder för alla grupper, även dem som inte kan bidra till vinster. För Feministiskt initiativ är detta högsta prioritet om vi ska leva upp till att bostad är en mänsklig rättighet.

 

Läs mer om Fi:s och Fi Göteborgs bostadspolitik. 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s